Ông Chu Văn Huy

Phó Trưởng khoa, Khoa Hệ thống thông tin quản lý, Học Viện Ngân Hàng