speaker-photo

Ông Phan Thanh Đức

Trưởng khoa Hệ thống thông tin quản lý - Học Viện Ngân Hàng