speaker-photo

Ông Lê Xuân Nghĩa

Chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ và ngân hàng