Tiếng Việt English

TỪ DỮ LIỆU ĐẾN TỰ ĐỘNG HÓA – CÁC TRỤ CỘT CỦA NỀN KINH TẾ SỐ

Phan Thanh Đức, ducpt@hvnh.edu.vn, HVNH

Tóm tắt
Quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng trong xu thế phát triển xã hội hiện nay. Chuyển đổi số tạo ra dữ liệu và nền kinh tế số là nền kinh tế dựa trên dữ liệu. Trong nền kinh tế số, phương thức sản xuất cũng thay đổi từ thủ công, bán tự động sang tự động hoàn toàn trên các hệ thống thông minh. Có thể nói, dữ liệu và tự động hóa là những trụ cột cốt lõi của hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nền kinh tế số. Các doanh nghiệp ngày nay áp dụng các hệ thống thông tin thông minh để hoàn thành công việc tự động trên nguồn tài nguyên của thế giới số – dữ liệu. Bài báo tập trung phân tích làm rõ và tổng quan các vấn đề liên quan đến dữ liệu và tự động hóa trong bối cảnh của công cuộc chuyển đổi số, hướng đến một nền kinh tế số trong quốc gia số.

Từ khóa
dữ liệu, thông tin, kiến thức, trí tuệ, trí thông minh, tự động hóa, siêu tự động hóa, chuyển đổi số.

FROM DATA TO AUTOMATION – PILLARS OF THE DIGITAL ECONOMY

Abstract
The digital transformation process is accelerating and plays an important role in the current social development trend. Data is generated by digital transformation, and the digital economy is a data-driven economy. Production methods in the digital economy shift from manual to semi-automatic to fully automatic on smart systems. Data and automation can be considered the primary pillars of production and business activities in the digital economy. Businesses today use intelligent information systems to complete tasks automatically on the digital world’s resource – data. The article analyzes, clarifies, and summarizes data and automation issues in the context of digital transformation, toward a digital economy in a digital country.

Keywords
data, information, knowledge, wisdom, intelligence, automation, hyperautomation, digital transformation.

SIÊU TỰ ĐỘNG HÓA – BƯỚC TIẾN MỚI
TRONG NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP SỐ

Trần Đăng Hoà, COO,  Phó Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Phần Mềm FPT

Tóm tắt
Sau sự bùng phát của đại dịch Covid-19, chuyển đổi số đã trở thành khái niệm quen thuộc với nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến sự sống còn của một doanh nghiệp. Tuỳ vào mức độ phát triển và trình độ nhận thức, các quốc gia trên thế giới có tốc độ chuyển đổi số khác nhau. Trước sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ và nhu cầu ngày một tăng cao của nền kinh tế, công nghệ RPA (giải pháp tự động hoá bằng robot) không còn đáp ứng được tối đa kì vọng của doanh nghiệp trong việc tối ưu hoá quy trình vận hành. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải ứng dụng một giải pháp công nghệ cao cấp hơn, đem lại kết quả vượt trội hơn, và Siêu tự động hoá (Hyperautomation) có thể giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán này. Nghiên cứu tiến hành so sánh giải pháp Tự động hoá căn bản RPA và Siêu tự động hoá (Hyperautomation) nhằm chỉ ra những hạn chế của RPA trong vận hành doanh nghiệp, đồng thời đề xuất lộ trình triển khai giải pháp Siêu tự động hoá cho doanh nghiệp số. Bên cạnh đó, một số trường hợp ứng dụng thành công Siêu tự động hoá được đưa vào phân tích, đồng thời mô hình triển khai Siêu tự động hoá thành công cũng được đề xuất nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và thành công trên con đường chuyển đổi số.

Từ khóa
Chuyển đổi số, RPA, Hyperautomation

HYPERAUTOMATION – THE NEW ERA OF DIGITAL ENTERPRISES’ COMPETENCY

Abstract
After the outbreak of the Covid-19 pandemic, digital transformation has become popular among businesses worldwide, directly affecting a business’s survival. Depending on the level of development and awareness, countries around the world have different digital transformation speeds. As science and technology are advancing at the speed of light, RPA (Robot automation solution) no longer meets the expectations of enterprises in optimizing operating processes. This requires businesses to apply a more advanced technology solution that brings superior results, and Hyperautomation can help businesses solve this problem. This research compares RPA and Hyperautomation solutions to point out the limitations of RPA in business operations and propose a roadmap for implementing Hyperautomation solutions in digital businesses. In addition, some successful case studies are analyzed, and an optimal Hyperautomation deployment model is also proposed to help businesses overcome difficulties and succeed on the way to digital transformation.

Keywords
Digital Transformation, RPA, Hyperautomation

TỰ ĐỘNG HÓA THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN DIỆN TẠI DOANH NGHIỆP VỐN NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI

Bùi Đình Giáp, Giám đốc điều hành akaBot (FPT Software)

Tóm tắt
Triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam trong tương lai gắn liền với khả năng chuyển đổi số của nền kinh tế. Trong đó, với vai trò xương sống của nền kinh tế quốc gia, các doanh nghiệp có vốn nhà nước đóng vai trò quan trọng, là “người anh cả” tiên phong đi đầu và dẫn dắt các doanh nghiệp khác đạt được thành công trên con đường chuyển đổi số toàn diện. Tự động hoá quy trình bằng Robot (RPA) là công nghệ cho phép tự động hoá các quy trình nghiệp vụ thông qua việc bắt chước thao tác của người dùng khi tương tác với các hệ thống thông tin với độ chính xác và hiệu quả công việc tốt. Nghiên cứu này đi sâu phân tích các câu chuyện ứng dụng tự động hoá để thúc đẩy chuyển đổi số của doanh nghiệp khối nhà nước tại Việt Nam và trên thế giới. Từ đó rút ra những bài học cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc triển khai và nhân rộng mô hình tự động hoá, ứng dụng khoa học con nghệ và tiến dần đến phát triển kinh tế số một cách toàn diện. 

Từ khóa
RPA, Tự động hoá quy trình bằng Robot, Bot, Chuyển đổi số, Doanh nghiệp có vốn nhà nước

COMPREHENSIVE DIGITAL TRANSFORMATION IN VIETNAM & GLOBAL STATE-OWNED ENTERPRISES

Abstract
In the near future, the prospect of Vietnamese economic development is associated with its ability to do digital transformation. As the backbone of the national economy, state-owned enterprises (SOEs) play an important role in pioneering and leading other businesses to achieve in the comprehensive digital transformation path. Robotic Process Automation (RPA) is a technology that automates business processes by mimicking user actions when interacting with information systems. RPA is increasingly used in many fields to help improve accuracy and efficiency. This study will deeply analyze the stories of automation applications to promote digital transformation in some SOES in Vietnam and worldwide. Some lessons in deploying automation models, applying advanced technologies, and moving towards comprehensive digital economy development for Vietnamese SOEs are investigated.

Keywords
RPA, Robotic Process Automation, Bot, Digital Transformation, State-owned enterprises

ỨNG DỤNG NỀN TẢNG AKABOT TRONG NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI HỌC: THỰC TIỄN TRIỂN KHAI TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

Chu Văn Huy, huycv@hvnh.edu.vn, HVNH
Phạm Xuân Lâm, lampx@neu.edu.vn, Đại học Kinh tế Quốc dân
Nguyễn Minh Nguyên Thành, thanhnmn@fsoft.com.vn, Công ty TNHH phần mềm FPT (akaBot)

Tóm tắt
Hiện nay, các cơ sở giáo dục đều dành sự quan tâm đặc biệt tới việc tìm hiểu, phân tích và cải thiện mức độ hài lòng của người học. Quá trình đó được thực hiện theo nhiều cách thức khác nhau, nhưng để đạt được mục tiêu trên thì các trường đều tìm cách thường xuyên giữ mối liên hệ, ghi nhận quan điểm, xác định hạn chế và tìm ra phương án khắc phục nhằm cải thiện chất lượng các dịch vụ cung cấp tới người học. Tuy nhiên, trong hành trình đó, rất nhiều công việc được thực hiện mang tính thủ công, khối lượng công việc lớn, thời gian để xử lý ngắn, trong khi đó nhân lực không nhiều. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề trên dựa vào việc ứng dụng công nghệ tự động quy trình bằng Robot (RPA). Việc áp dụng công nghệ trên được kỳ vọng sẽ đem tới những trải nghiệm thú vị cho người học, giúp các trường đánh giá được sản phẩm dịch vụ họ cung cấp tới người học đã tốt hay chưa, có cần điều chỉnh gì không? Bên cạnh đó, nghiên cứu sẽ chỉ rõ cách thức triển khai thực nghiệm bài toán gửi, thu thập phản hồi ý kiến của người học dựa trên ứng dụng nền tảng akaBot – một trong 30 nền tảng tự động hoá quy trình nghiệp vụ tốt nhất thế giới, tự hào là sản phẩm “Make in Vietnam”.

Từ khoá
Tự động hoá quy trình bằng Robot, RPA, nền tảng akaBot, Mức độ hài lòng sinh viên

THE APPLICATION OF AKABOT PLATFORM IN IMPROVING LEARNERS’ SATISFACTION LEVELS: IMPLEMENTATION AT SOME HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN VIETNAM

Abstract
Currently, educational institutions pay special attention to learning, analyzing and improving learner satisfaction. That process is performed in a variety of ways but to achieve this goal, schools seek to stay connect, recognize views, identify limitations and find solutions to improve in order to improve the quality of services provided to learners. However, in that journey, there are many tasks which are done manually, the workload is large, the time to process is short, while human resources are not much. This study was conducted to address these issues based on the application of Robotic Process Automation (RPA) technology. The application of the above technology is expected to bring interesting experiences, help schools evaluate there products and services they provide to learners are good or not, do any adjustments need to be made? In addition, the study will show clearly how to empirically implement the problem of sending and collecting feedback from learners based on using the akaBot platform – one of the 30 best business process automation platforms in the world, proud to be the product “Made in Vietnam”.

Keyword
Robotic Process Automation, RPA, akaBot Platform, Student satisfaction

XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI TỰ ĐỘNG HÓA
NHẰM TỐI ƯU TRẢI NGHIỆM NHÂN VIÊN NGÀNH NGÂN
HÀNG

Nguyễn Thị Vân Anh, Head of RPA Consulting, akaBot (FPT Software)

Tóm tắt
Ngân hàng hiện nay đang tích cực tăng cường đầu tư vào các giải pháp tự động hóa toàn diện ngân hàng, từ đó hình thành xu hướng chuyển đổi số trên toàn ngành. Việc triển khai giải pháp tự động hóa toàn diện chú trọng lấy trải nghiệm của nhân viên ngân hàng làm trọng điểm bởi vì trải nghiệm của nhân viên ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ hiệu quả của năng suất lao động và kết quả kinh doanh của ngân hàng. Nghiên cứu đã xây dựng và đề xuất mô hình ứng dụng tự động hóa toàn ngân hàng với ba giai đoạn chính là giai đoạn thử nghiệm và đánh giá hiệu quả; giai đoạn truyền thông và lập dự án; giai đoạn triển khai diện rộng. Kết quả thử nghiệm mô hình đề xuất tại ngân hàng thương mại cổ phần đã thu được kết quả là tự động hóa giúp giảm thiểu thời gian và chi phí hoạt động, từ đó nâng cao hiệu suất lao động, tăng sự hài lòng của nhân viên về chất lượng công việc và cải thiện trải nghiệm làm việc của nhân viên tại ngân hàng.

Từ khóa
tự động hóa, trải nghiệm của nhân viên, tự động hóa quy trình bằng robot.

A HYPERAUTOMATION ECOSYSTEM FOR EMPLOYEE EXPERIENCE OPTIMIZATION AUTOMATION THAT PROMOTES

Abstract
There is increasing investment in automation and digital transformation in the banking sector. Employee experience takes center stage as automation, and digital transformation marches on across organizations. Employee experience is a preeminent priority because it affects the effectiveness of the bank’s productivity and business results. The study proposes an automation implementation framework with three phases: the fast automation phase, the transformation phase, and the mass automation phase. The results of testing the proposed framework at a joint stock commercial bank have obtained results that automation solutions help reduce operating time and costs, thereby improving labor efficiency and increasing employee satisfaction, and improving the employee experience at the bank.

Keywords
automation, employee experience, Robotic Process Automation.

CHIA SẺ DỮ LIỆU NHẰM MỞ RỘNG KHO DỮ LIỆU CHO NGÀNH
TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Ở VIỆT NAM

Chu Thị Hồng Hải, haict@hvnh.edu.vn, HVNH
Phan Thanh Đức, ducpt@hvnh.edu.vn, HVNH
Triệu Thu Hương, huongtt@hvnh.edu.vn, HVNH

Tóm tắt
Trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, các tổ chức phải đối mặt với thách thức là không thể nắm giữ toàn bộ dữ liệu của khách hàng, mỗi tổ chức nắm giữ một phần của dữ liệu đó. Do vậy, khi phải trả lời các câu hỏi quan trọng như “khách hàng này có đáng tin cậy không?”,“giao dịch này có gian lận không?”…, chỉ với dữ liệu của riêng mình, các tổ chức này có nguy cơ đưa ra kết luận sai lầm. Chìa khóa để giải quyết vấn đề này chính là chia sẻ dữ liệu, nhờ có chia sẻ dữ liệu các tổ chức sẽ nhận được bức tranh hoàn chỉnh về khách hàng. Tuy nhiên, chia sẻ dữ liệu không thực sự dễ dàng như vậy vì các tổ chức tài chính thường nắm giữ các dữ liệu nhạy cảm của khách hàng. Để giúp các tổ chức tài chính nhanh chóng thực hiện được mục tiêu này, nội dung dưới đây của bài báo sẽ đề cập tới các vấn đề cần quan tâm, thực hiện khi tiến hành chia sẻ dữ liệu an toàn cho các bên liên quan và đối tác.

Từ khóa
Chia sẻ dữ liệu, ngân hàng, kho dữ liệu

DATA SHARING TO EXPAND DATA SOURCES FOR
FINANCIAL AND BANKING INDUSTRY IN VIETNAM

Abstract
Organizations in the Banking and Finance industry struggle with the issue of only being allowed to hold a portion of their customers’ data. As a result, when asked crucial questions like “Is this consumer reliable?” and “Is this transaction fraudulent?” These businesses run the danger of making mistakes by using solely their own data. Data sharing is the solution to this issue because it gives businesses a complete view of their customers. Sharing data is not always simple, though, as financial organizations frequently store sensitive  consumer information. The following content of the essay will cover topics that need attention and implementation while performing safe data sharing in order to aid financial institutions in fast achieving this aim.

Keywords
Data sharing, banking, data warehouse

QUẢN LÝ DỮ LIỆU LỚN TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ngô Thùy Linh, linhnt@hvnh.edu.vn, HVNH
Bùi Thị Hồng Nhung, nhungbth@hvnh.edu.vn, HVNH
Nguyễn Thị Thùy Anh, anhntt@hvnh.edu.vn, HVNH
Bùi Thu Hà, thuhak22ba@gmail.com, HVNH

Tóm tắt
Theo báo cáo của tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDC – International Data Corporation) năm 2020 có khoảng 64,2 ZB dữ liệu được tạo ra và lượng dữ liệu sinh ra mỗi ngày lớn hơn tổng lượng dữ liệu được tạo ra trong cả một năm ở thời điểm cách đây 20 năm. Không chỉ lớn về khối lượng mà còn đa dạng về kiểu dữ liệu khiến cho các phương pháp quản lý và lưu trữ dữ liệu truyền thống gặp nhiều khó khăn. Do đó các tổ chức doanh nghiệp cần phải có chiến lược quản lý dữ liệu phù hợp để tạo ra lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác trong việc tiếp cận và xử lý dữ liệu lớn. Bài báo này tập trung trình bày về việc quản lý và lợi ích của dữ liệu lớn khi triển khai ở các tổ chức, doanh nghiệp. Tiếp theo bài báo mô tả cách thức lưu trữ và phân tích dữ liệu lớn trên BigQuery của Google Cloud Platform. Cuối cùng là phần thực nghiệm với bộ dữ liệu cụ thể trên BigQuery hỗ trợ cho doanh nghiệp đưa ra các quyết định quan trọng trong thời gian ngắn. 

Từ khóa
Dữ liệu lớn, big query, chuyển đổi số, tầm quan trọng của dữ liệu lớn.

BIG DATA MANAGEMENT IN THE DIGITAL TRANSFORMATION ERA

Abstract
According to a report by the International Data Corporation (IDC – International Data Corporation) in 2020, there are about 64.2 ZB of data generated, and the amount of data generated each day is greater than the total amount of data generated in an entire 20 years ago. Not only significant in volume but also diverse in data types making traditional data management and storage methods difficult. Therefore, organizations need an appropriate data management strategy to create a competitive advantage over others in processing big data. This paper describes the management and benefits of big data when deployed in enterprises. Besides, the paper introduces how to store and analyze big data on Google Cloud Platform’s BigQuery. Finally, the experiment with a big data set on BigQuery helps enterprises make essential decisions in a short time.

Keywords
Big data, bigquery, digital transformation, importance of big data.

DỮ LIỆU VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ: CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Le Thi Minh Que, queltm@hvnh.edu.vn, HVNH

Tóm tắt
Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật số đã tạo ra những ứng dụng mới trong nhiều lĩnh vực của xã hội, từ giáo dục, y tế, truyền thông đến kinh doanh. Sự bùng phát đại dịch COVID-19 cũng đã đẩy xu hướng này nhanh hơn nữa. Trong quá trình đó, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội thử nghiệm các giải pháp kỹ thuật số và công nghệ mới để nâng cao năng suất. Mục đích của bài viết này là xác định tầm quan trọng của dữ liệu trong chuyển đổi số và thực trạng chuyển đổi số của các doanh nghiệp Việt Nam. Hơn nữa, bài viết còn thảo luận những thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt như thiếu nguồn nhân lực công nghệ cao cũng như nguồn lực kỹ thuật để triển khai các giải pháp công nghệ, các vấn đề về quản lý dữ liệu, lập kế hoạch và xây dựng chiến lược chưa hiệu quả, ngân sách hạn chế và nhu cầu của khách hàng thay đổi thường xuyên. Các phân tích và khuyến nghị trong bài viết này có thể hữu ích đối với các chủ doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam trong hành trình chuyển đổi kỹ thuật số doanh nghiệp của họ. 

Từ khóa
Dữ liệu, chuyển đổi số, thách thức, khuyến nghị, doanh nghiệp Việt Nam.

 DATA AND DIGITAL TRANSFORMATION: THE KEY TO BUSINESS SUCCESS FOR VIETNAMESE ENTERPRISES

Abstract
The rapid spread of digital technologies in recent years has resulted in new applications in many dimensions of society, from education, health, and communications to business. The COVID-19 outbreak has accelerated this trend even further. During the digital adoption process, Vietnamese enterprises have a good opportunity to make fundamental changes to their operations, experiment with digital solutions and new technologies, and ultimately improve productivity. The purpose of this paper is to discuss the importance of data in digital transformation and the current background of Vietnamese enterprises. Besides, the paper also identifies the key challenges, such as the lack of high-tech human resources and technical resources to deploy technology solutions, data, and technology management issues, poor planning and ineffective strategy and planning, limited budgets, and changing customer expectations. Vietnamese businesses and policymakers may find the current paper’s analysis, findings, and recommendations insightful and valuable for their digital journeys. 

Keywords
Data, digital transformation, challenges, recommendations, Vietnamese enterprise

Số hóa dữ liệu và tự động hóa quy trình trong chuyển đổi số tạp chí khoa học –
Thực tế tại Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng, Học viện Ngân hàng

Bùi Thị Thủy, thuybt@hvnh.edu.vn, HVNH
Hoàng Thị Hà Phương, phuonghth@hvnh.edu.vn, HVNH

Tóm tắt
Chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu trong mọi lĩnh vực hoạt động, đối với mọi ngành nghề, trong đó có các tạp chí khoa học. Học viện Ngân hàng hiện quản lý và xuất bản 02 tạp chí khoa học (bản tiếng Việt và tiếng Anh). Cùng với sự khuyến khích từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các tạp chí khoa học tại các trường đại học, mục tiêu chuyển đổi số của ngành Ngân hàng, chiến lược phát triển của Học viện Ngân hàng, chuyển đổi số Tạp chí tại Học viện Ngân hàng trở thành yêu cầu bắt buộc. Thông qua tìm hiểu xu hướng chuyển đổi số các tạp chí khoa học, bài viết chỉ ra mục tiêu và một số gợi ý trong quá trình chuyển đổi số, như nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số, các vấn đề về số hóa dữ liệu và tự động hóa qui trình nghiệp vụ từ thực tế tại Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng của Học viện Ngân hàng.

Từ khóa
Chuyển đổi số, dữ liệu tạp chí khoa học, tự động hóa qui trình

Data digitization and processes automation in digital transformation of scientific journals –
Reality at the Banking Science and Training Review Banking Academy of Vietnam

Abstract
Digital transformation is an inevitable trend in all areas and all industries, including scientific journals. Banking Academy of Vietnam is currently managing and publishing 02 scientific journals (Vietnamese and English versions). Along with the encouragement from the Ministry of Education and Training of Vietnam toward scientific journals at universities, with the goal of digital transformation of the banking industry and the development strategy of the Banking Academy, the digital transformation of the Journals at the Banking Academy became a mandatory requirement. Through understanding the trend of digital transformation for scientific journals, the article points out the goals and makes some suggestions in the digital transformation process, such as increasing the awareness about the importance of digital transformation, issues regarding scientific journal data and processes automation in reality at the Journals of the Banking Academy.

Keywords
Digital transformation, scientific journal data, processes automation

NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG CỦA BÀI TOÁN KHẢO SÁT VỚI RÀNG BUỘC CÓ ĐẢM BẢO TÍNH RIÊNG TƯ

Vu Duy Hien, hienvd@hvnh.edu.vn, HVNH
Nguyen Van Duan, duannguyen.kmm@gmail.com, Academy of Cryptography Techniques
Nguyen Thi Thu Trang, trangntt@hvnh.edu.vn, HVNH

Tóm tắt
Hiện nay, chuyển đổi số đã trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đối với bất kỳ tổ chức hay doanh nghiệp nào, trong đó dữ liệu được xem là hạt nhân chính. Tiến trình thu thập dữ liệu thường phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là các ràng buộc về tính riêng tư. Bài báo này nghiên cứu một kịch bản cụ thể của quá trình thu thập dữ liệu, trong đó giả định có một ngân hàng B cố gắng ra quyết định đúng đắn về kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên thân thiết (ESOP) bằng việc khảo sát khách quan những nhân viên của họ, những người sẵn sàng tham gia cuộc khảo sát nhưng vẫn muốn giữ quan điểm của mình một cách riêng tư. Bởi vì được dựa trên phương thức tính toán bảo mật nhiều thành viên nên giải pháp của chúng tôi cho bài toán trên không chỉ cho ra kết quả khảo sát đúng đắn mà còn có khả năng bảo vệ sự bí mật của cả phương án lựa chọn trước của B và phương án lựa chọn của mỗi nhân viên. Ngoài ra, các thực nghiệm chỉ ra giải pháp đề xuất hiệu quả để được áp dụng trong thực tế.

Từ khóa
Sự riêng tư của dữ liệu, Hệ thống khảo sát bảo đảm tính riêng tư, Tính toán bảo mật nhiều thành viên, Tính toán phân tán.

 A CASE STUDY ON SURVEY PROBLEM WITH DATA PRIVACY CONSTRAINTS

Abstract
Currently, digital transformation has become one of the most important tasks for any organization or enterprise, in which data is considered as a crucial kernel. In fact, the process of data collection often faces many difficulties, especially privacy constraints. This paper investigates a specific scenario of data collection where it is assumed that there exists a company B who tries to make a good decision on Employee Stock Ownership Plan by impartially surveying its staff who are ready to participate in the survey but still want to privately keep their opinions. Because of being based on the secure multi-party computation method, our solution of this problem not only outputs the correct survey result, but also has the capability to securely protect both the company B’s choice and each employee’s selection. Furthermore, the experiments show that the proposed solution is efficient to be applied in practice.

Keywords
Data privacy, Privacy-preserving survey system, Secure multi-party computation, Distributed computing.

KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH BẰNG ROBOT TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)

Bùi Lan Anh, anhbl@bidv.com.vn, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Tóm tắt
Chuyển đổi số trong cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đã trở thành xu thế tất yếu trên phạm vi toàn cầu. Trong chiến lược phát triển kinh doanh tổng thể giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã đưa ra mục tiêu số hóa toàn diện hoạt động ngân hàng, tập trung vào ứng dụng các giải pháp công nghệ mới, mang tính đột phá của CMCN 4.0. Một trong những giải pháp mà BIDV đã và đang tiếp cận, đưa vào ứng dụng rộng rãi trong tất cả các mặt hoạt động đó là tự động hóa quy trình bằng Robot (RPA). Trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay, BIDV đã triển khai thành công nhiều quy trình ứng dụng RPA trong các lĩnh vực vận hành, quản trị, phát triển sản phẩm, hoạt động khác… mang lại những lợi ích to lớn trong các mặt hoạt động như phục vụ khách hàng, vận hành, hỗ trợ hoạt động, quản lý rủi ro …qua đó tối ưu năng suất lao động, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thiểu rủi ro và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Từ khóa
Chuyển đổi số, tự động hóa quy trình bằng robot, ngân hàng BIDV

EXPERIENCE OF ROBOTIC PROCESS AUTOMATION AT BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM (BIDV)

Abstract
In the era of the Fourth Industrial Revolution, digital transformation has become an inevitable trend on a global scale. According to the overall business strategy for phase 2023-2025, with vision until 2030, Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) has set a very straightforward target of comprehensively digitizing its banking operations, focusing on implementing the new technological innovation of the Forth Industrial Revolution. To make it happen, one of the solutions that BIDV has been widely approaching in every field of its operations is to apply “Robotic Process Automation” (RPA). Since 2020, BIDV has successfully implemented RPA application processes in banking operations, administration, product development, etc…, which has brought huge benefits in different aspects including customer services, business operation, operational support and risk management … As a result, it helps to optimize labor productivity, save time and costs, minimize risks and improve user experience.

Keywords
Digital transformation, Robotic Process Automation, Bank for Investment and Development of Vietnam

TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH DUYỆT NỘI DUNG TRÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Trần Thị Huế, huett@hvnh.edu.vn, HVNH

Tóm tắt
Các sàn thương mại điện tử giúp người mua và người bán dễ tương tác hơn với nhau. Những cản trở như người bán cần có một cửa hàng trưng bày sản phẩm khang trang, khoảng cách địa lý giữa người mua hàng và địa điểm bán hàng hoàn toàn được bỏ qua. Người bán chỉ cần lựa chọn một sàn thương mại điện tử, đăng ký tài khoản, viết những bài viết bán hàng với nội dung thật hay, đính kèm ảnh sản phẩm là có thể giới thiệu sản phẩm tới người mua hàng. Chính vì rào cản gia nhập thấp, nên việc các cá nhân hay tổ chức cố tình đăng những bài viết gây ảnh hưởng tới uy tín của sàn thương mại điện tử như bài viết có nội dung bạo lực, dung tục, bôi nhọ tới uy tín của người khác, hoặc những bình luận mang tính cãi vã của người dùng. Do đó, mọi tin đăng đều cần được kiểm duyệt nội dung trước khi được hiển thị trên hệ thống. Việc sử dụng một hệ thống trí tuệ nhân tạo nhằm giúp đánh giá tin đăng một cách tự động sẽ giúp giảm thời gian chờ duyệt tin đăng của người dùng cũng như giúp giảm thiểu được lượng nhân công mà các sàn thương mại điện tử dành cho việc duyệt tin. Bài viết đề xuất quy trình tự động duyệt nội dung trên sàn thương mại điện tử.

Từ khóa
quy trình, tự động hóa, kiểm duyệt nội dung

AUTOMATIC CONTENT MODERATION PROCESS FOR E-COMMERCE PLATFORM

Abstract
E-commerce platforms make it easier for buyers and sellers to interact with each other. Obstacles such as the need for a seller to have a spacious showroom, the geographical distance between shoppers and sales locations are completely ignored. Sellers only need to choose an e-commerce platform, register an account, write sales articles with great content, and attach product photos to introduce products to shoppers. Because of low entry barriers, individuals or organizations intentionally post articles that affect the reputation of the e-commerce platform such as articles with violent, vulgar, and libelous content. Therefore, all postings need to be moderated before being displayed on the system. The use of an artificial intelligence system to help evaluate posts automatically will help reduce the waiting time for users to approve posts as well as help reduce the amount of labor that e-commerce platforms spend for browsing news. The article proposes automatic content moderation process for e-commerce platform.

Keywords
Process, automation, content moderation

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA KINH TẾ SỐ ĐẾN ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM

Phạm Mạnh Hùng, hungpm@hvnh.edu.vn, HVNH

Tóm tắt
Sự chuyển đổi số mạnh mẽ trong tất cả lĩnh vực của nền kinh tế đã đặt ra những yêu cầu, thách thức trong công tác hoạch định chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp định lượng để đánh giá tác động của sự phát triển nền kinh tế số tới điều hành chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy tác động tổng thể mà sự phát triển của nền kinh tế số đối với hiệu quả điều hành CSTT trong giai đoạn 2005-2019 là tích cực. Các ước lượng trong ngắn hạn và dài hạn của mô hình ARDL đều cho thấy sự phát triển của nền kinh tế số làm giảm chênh lệch giữa các chỉ tiêu mục tiêu và thực tế của công tác điều hành tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng cung tiền M2. Kết quả này có thể giúp các nhà hoạch định chính sách làm căn cứ đưa ra các định hướng phát triển nền kinh tế số cũng như điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam thời gian tới.

Từ khóa
kinh tế số, chính sách tiền tệ, Việt Nam

ASSESSMENT THE IMPACT OF THE DIGITAL ECONOMY ON MONETARY POLICY MANAGEMENT IN VIETNAM

Abstract
Digital transformation in all areas of the economy has posed requirements and challenges for the monetary policy management of central banks. This study uses a quantitative method to assess the impact of the digital economy’s development on the monetary
policy management of the State Bank of Vietnam. The research results show that the overall impact that the growth of the digital economy has on the effectiveness of monetary policy in the period 2005–2019 is positive. The short-term and long-term estimates of the ARDL model both indicate that the development of the digital economy reduces the gap between the target and actual indicator of credit and money supply growth (M2). This result can help policymakers as a basis for making orientations for the digital economy development as well as for managing monetary policy in Vietnam in the coming years.

Keywords
digital economy, monetary policy, Vietnam

TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH  BẰNG ROBOT (RPA) MANG LẠI LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP

Nguyễn Thanh Thụy, thuynt@hvnh.edu.vn, HVNH
Giang Thị Thu Huyền, huyengtt@hvnh.edu.vn, HVNH

Tóm tắt
Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) là một làn sóng công nghệ mới, tiên tiến trong lĩnh vực khoa học máy tính, điện tử viễn thông, kỹ thuật cơ khí và công nghệ thông tin. RPA là sự kết hợp của cả phần cứng và phần mềm, mạng và tự động hóa thực hiện công việc. Bài nghiên cứu này sẽ làm rõ RPA là gì, RPA mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp cũng như những thách thức doanh nghiệp gặp phải khi triển khai RPA. Bài báo sẽ cho thấy tự động hóa quy trình bằng robot đang trở thành một phần bắt buộc trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam. 

Từ khóa
RPA, Tự động hóa quy trình bằng robot, Trí tuệ nhân tạo.

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION (RPA) – BENEFITS FOR ENTERPRISES

Abstract
Robotic Process Automation (RPA) is a new wave of advanced technologies in computer science, electronics and communications, mechanical engineering, and information technology. RPA is a combination of both hardware and software, networking, and automation processes. This article shows what RPA is, the benefits  RPA brings to enterprises and the challenges that enterprises have to face when implementing RPA. The article will show how robotic process automation is becoming an obligatory part of business operations in Vietnamese and global organizations.

Keywords
RPA, Robotic Process Automation, Artificial Intelligence.

XÂY DỰNG CHATBOT HỖ TRỢ TƯ VẤN ĐÀO TẠO TẠI HỌC VIỆN NGÂN HÀNG TRÊN NỀN TẢNG RASA FRAMEWORK

Bùi Thu Hà, thuhak22ba@gmail.com, HVNH
Nguyễn Thị Minh Nguyệt, minhnguyet050301@gmail.com, HVNH
Hà Hữu Lương, luongha1632@gmail.com, HVNH
Lê Hoàng Vũ, lehoang242002@gmail.com, HVNH
Vũ Trọng Sinh, sinhvt@hvnh.edu.vn, HVNH

Tóm tắt
Cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ mạnh mẽ, các tổ chức, doanh nghiệp đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số nhằm thích nghi với điều kiện mới. Các trường đại học cũng không phải là ngoại lệ, họ cũng cần phải liên tục cập nhật công nghệ để đáp ứng tốt hơn những nhu cầu của người học. Một số trường đại học tại Việt Nam đã triển khai chatbot nhằm đáp ứng nhu cầu tương tác với sinh viên thường xuyên hơn. Trong bài báo này, chúng tôi tiến hành khảo sát các nghiên cứu về chatbot đã được áp dụng tại một số trường đại học tại Việt Nam. Chúng tôi cũng đề xuất một quy trình cơ bản xây dựng chatbot dựa trên những dữ liệu thu thập thực tế, qua đó xây dựng một chatbot cho việc tư vấn đào tạo tại Học viện Ngân hàng với nền tảng Rasa Framework mã nguồn mở. Những kết quả thu được sau khi triển khai thử nghiệm cho thấy chatbot này mang lại độ chính xác tốt và có tiềm năng mang lại nhiều lợi ích cho Học viện.

Từ khóa
chatbot, Học viện Ngân hàng, tư vấn đào tạo, Rasa Framework

DEVELOP A CHATBOT FOR ACADEMIC CONSULTANT AT BANKING ACADEMY BASED ON RASA FRAMEWORK

Abstract
In the era of the Revolution Industry 4.0, many firms, including education organizations, need to focus on the digital transformation process in order to adapt to new circumstances. Many universities have developed online consultant channels with the support of artificial intelligent chatbots to improve the interaction with students. In this article, we conduct a survey of chatbot solutions already implemented at some universities in Vietnam. We also propose a fundamental process of building a chatbot based on Rasa Framework, with the training data collected from various reliable sources. Our chatbot solution has been evaluated with real student users at Banking Academy. The results show that our chatbot solution provides high quality conversations, thus showing the potential to bring benefits to the Academy.

Keywords
chatbot, Banking Academy, academic consultant, Rasa Framework

CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA THƯ VIỆN Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Ngô Thu Hoàng, hoangnt@hvnh.edu.vn, HVNH

Tóm tắt
Công nghệ số đang thay đổi cách thức nghiên cứu trong các trường đại học. Chuyển đổi số đang tác động đến mọi hoạt động của cơ sở giáo dục đại học. Chỉ những trường đại học xác định phải thay đổi; số hóa mọi quy trình, cách thức vận hành mới có thể phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên số. Tại Việt Nam, có nhiều quan điểm khác nhau khi nhìn nhận vai trò của thư viện trong quá trình chuyển đổi số. Bài viết này đánh giá cao vai trò trọng tâm của thư viện trong quá trình chuyển đổi số tại các trường đại học và dẫn chứng bằng nghiên cứu vai trò và cách thức hoạt động của thư viện trong trường đại học ở một số nước trên thế giới.

Từ khóa
Thư viện số, Chuyển đổi số, học thuật số, vai trò của thư viện

DIGITAL TRANSFORMATION OF UNIVERSITIES AND THE ROLE OF LIBRARY IN SOME COUNTRIES IN THE WORLD

Abstract
Digital technology is changing the way research works within universities. Digital transformation is impacting all activities of universities. Only universities determined to change; digitizing all processes, new ways of operating can flourish in the digital era. In Vietnam, there are many different views when it comes to the role of libraries in the digital transformation process. This article appreciates the central role of libraries in the digital transformation process at universities and evidences by studying the role and operation of libraries in universities in some countries in the world.

Keywords
Digital library, Digital transformation, digital learning, the role of libraries

TIỀN KỸ THUẬT SỐ: MỐI QUAN TÂM CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

Lê Hà Thu, thulh@hvnh.edu.vn, HVNH

Tóm tắt
Chuyển đổi số là quá trình không thể trì hoãn đối với các quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh chuyển đổi để trở thành nền kinh tế số, tiền kỹ thuật số (CBDC) được coi là mục tiêu quan trọng mà các ngân hàng trung ương hướng tới. Tại Việt Nam, chuyển đổi số đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam. Quá trình số hoá đang được diễn ra một cách mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực của xã hội. Trong đó, tài chính – ngân hàng là một trong những ngành chuyển đổi số nhanh nhất. Chuyển đổi số cũng đang diễn ra tại nhiều cơ quan của chính phủ, trong đó có Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện chuyển đổi số trong nhiều hoạt động như vận hành hệ thống thanh toán, giám sát hệ thống ngân hàng và các hoạt động khác. Tuy nhiên, việc cho ra đời đồng tiền kỹ thuật số chưa nhận được nhiều sự quan tâm. Tiền kỹ thuật số (CBDC) vẫn còn là khái niệm mới mẻ tại Việt Nam. Những nhà hoạch định chính sách và giới nghiên cứu có thể có những băn khoăn về các rủi ro liên quan đến CBDC, hay động cơ đằng sau các quyết định có hay không phát hành tiền kỹ thuật số của các ngân hàng trung ương. Bài viết này mong muốn có thể giải đáp những băn khoăn liên quan đến CBDC của các ngân hàng trung ương, nhà nghiên cứu cũng như công chúng.

Keywords
Tiền kỹ thuật số, Ngân hàng trung ương, Trung Quốc, Bài học cho Việt Nam

CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY: THE CONCERN OF CENTRAL BANKS

Abstract
Digital transformation is an unstoppable progress that has been experienced by many countries in the world. In the context of transformation to the digital economy, central bank digital currency (CBDC) can be an important target that all central banks are moving toward. In Vietnam, digital transformation has been paid much attention by the Vietnamese government. Digitalization is increasingly conducted in many fields in the society. Among all, finance – banking is one of the fields exhibiting the fastest digitalization. Digital transformation has also been implemented in many divisions and departments of the government including the State Bank of Vietnam (SBV). SBV is now implementing digitalization in various activities including payment system operation, banking system supervisory and others; however, introducing the domestic digital currency or CBDC has not been paid much attention by SBV. CBDC is still a new concept in Vietnam. Both policy makers and researchers may have concerns on what might be the risks associated with CBDC, or the motivation behind the decision of central banks on introducing CBDC or not. This paper has made an attempt to address these concerns related to CBDC from central banks as well as researchers and the publics.

Keywords
CBDC, Central banks, China, Lessons for Vietnam

CHIA SẺ DỮ LIỆU VÀ  LỢI ÍCH CHIA SẺ DỮ LIỆU TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Triệu Thu Hương, huongtt@hvnh.edu.vn, HVNH
Phan Thanh Đức, ducpt@hvnh.edu.vn, HVNH
Chu Thị Hồng Hải, haict@hvnh.edu.vn, HVNH

Tóm tắt
Cuộc cách mạng 4.0, công cuộc chuyển đổi số đã và đang diễn ra. Tuy nhiên cuộc cách mạng ấy có thành công hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Vấn đề dữ liệu, chia sẻ dữ liệu là một trong những yếu tố then chốt quyết định đến sự thành công của công cuộc chuyển đối số, đi đầu là lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Vấn đề chia sẻ dữ liệu, lợi ích, tầm ảnh hưởng và tính tất yêu của nó có thể chưa thực sự được nhìn nhận đúng và đủ. Bài viết, một lần nữa khẳng định những lợi ích, tính tất yếu, tính quan trọng, tính thời đại của chia sẻ dữ liệu từ đó thúc đẩy hoạt động chia sẻ dữ liệu làm cơ sở để thực hiện thành công công cuộc chuyển đổi số trong lĩnh vực TC-NH nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung, tạo điều kiện phát triển kinh tế- xã hội.

Từ khóa
Data, Data Sharing, Data Sharing in Finance- Banking, benefits of data sharing

DATA SHARING AND BENEFITS OF DATA SHARING IN FINANCIAL – BANKING

Abstract
The Industrial Revolution 4.0, the digital transformation has been taking place. However, the success of that revolution depends on many different factors. Data issues, data sharing is one of the key factors determining the success of the digital transformation revolution, led by the Finance – Banking sector. The issue of data sharing, benefits, influence and inevitability has not really been recognized accurately and fully. The article, once again affirms the benefits, inevitability, importance, and epoch of data sharing that promote data sharing activities. It is also the basis for successful implementation of digital transformation in the financial and banking sector and other fields, facilitating socio-economic development.

Keywords
Data, Data Sharing, Data Sharing in Finance- Banking, benefits of data sharing

XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN TRONG LĨNH VỰC PHÁP LUẬT
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Vũ Trọng Sinh, sinhvt@hvnh.edu.vn, HVNH
Nguyễn Trường Sơn, ntson@fit.hcmus.edu.vn, ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia TP. HCM

Tóm tắt
Trong dòng chảy của chuyển đổi số với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực đã có bước chuyển mình mạnh mẽ từ xử lý công việc thủ công sang tự động hóa nhờ các kỹ thuật Trí tuệ nhân tạo, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Không nằm ngoài số đó, lĩnh vực pháp luật cũng đã được số hóa mạnh mẽ và có nhiều ứng dụng đáng kể. Điều này không chỉ giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn mà còn hỗ trợ rút ngắn thời gian xử lý chuyên môn của các luật gia. Tuy nhiên, việc áp dụng các kỹ thuật Xử lý ngôn ngữ tự nhiên vào tự động hóa việc xử lý các văn bản quy phạm pháp luật vẫn gặp nhiều thách thức do một số đặc thù lĩnh vực như sự phức tạp về mặt logic hay độ dài của văn bản lớn. Trong bài báo này, chúng tôi tổng kết một số vấn đề của pháp luật trong thời đại số, các thành tựu nghiên cứu đáng kể gần đây trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho pháp luật cũng như một số kết luận và hướng phát triển cho lĩnh vực này. 

Từ khóa
Pháp luật số, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Legal NLP

NATURAL LANGUAGE PROCESSING IN LEGAL
CHANCES AND CHALLENGES

Abstract
The Fourth Industrial Revolution has changed the activities in many industries, from manual to automatic, thanks to recent improvements in artificial intelligence, especially natural language processing. The legal field is not an exception. Digital transformation in legal not only makes it easier for citizens to access law documents but also shortens the processing time of professional lawyers. However, applying natural language processing techniques in the legal domain still faces many challenges due to the logical complexity and the length of legal texts. In this paper, we summarize significant problems of the legal industry in the digital era and recent achievements in legal natural language processing to figure out some conclusions and future directions for this promising research field. 

Keywords
legal engineering, natural language processing

DỰ TÍNH PHÍ ĐẠI LÝ TRÊN HỆ THỐNG WAY4
GIẢI PHÁP CHO CÁC ĐẠI LÝ CỦA NGÂN HÀNG ĐỂ TÍNH PHÍ TRAO ĐỔI CỦA CÁC TỔ CHỨC THẺ

Nguyễn Bá Tư, btnguyen@openwaygroup.com, Công ty TNHH Openway Việt Nam

Tóm tắt
Trong số tất cả các tổ chức thẻ quốc tế hiện có, Mastercard và Visa cung cấp hệ thống biểu phí và cách tính phí trao đổi (interchange) phức tạp nhất. Đôi khi, rất khó để ĐVCNTT đánh giá khả năng sinh lời tương đối của một đại lý cụ thể. Để đáp ứng nhu cầu tính phí trao đổi cho các đại lý, OpenWay xây dựng giải pháp dự đoán phí dành cho các đơn vị chấp nhận thanh toán điều hành hoạt động kinh doanh cho các đại lý của họ. Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu khái niệm căn bản và phương pháp tính phí trao đổi cho đơn vị chấp nhận thanh toán. Từ đó, các đơn vị chấp nhận thanh toán có thể sử dụng kết quả của chúng tôi để đối soát với các tổ chức thẻ quốc tế.

Từ khóa
đơn vị phát hành thẻ, đơn vị chấp nhận thanh toán, phí trao đổi, tổ chức thẻ quốc tế

WAY4 FEE PREDICTION
SOLUTION FOR MERCHANT ACQUIRER TO CALCULATE INTERCHANGE FEE

Abstract
Of all the existing international payment schemes, Mastercard and Visa offer the most complex system of tariffs and calculating interchange fees. Sometimes it is difficult for an acquirer to assess even the approximate profitability of a specific merchant account. In order to adapt with fee prediction needs, OpenWay has developed the Interchange fee prediction for acquirers that run their merchant businesses. In this article, we will show the basic concept and our methodology to calculate the interchange fee for acquire. And then, they can use our results to reconcile with international payment schemes (ips).

Keywords
issuer, acquire, interchange fee, ips

ĐÁNH GIÁ CÁC MÔ HÌNH HỌC MÁY CÔNG BẰNG TRONG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG

Giang Thị Thu Huyền, huyengtt@hvnh.edu.vn, HVNH
Lê Quý Tài, tailq@hvnh.edu.vn, HVNH, Đại học Hannover

Tóm tắt
Số hóa việc chấm điểm tín dụng là yêu cầu thiết yếu đối với tất cả các tổ chức tài chính và ngân hàng thương mại, đặc biệt là trong quá trình chuyển đổi số. Các kỹ thuật máy học thường được sử dụng để chấm điểm tín dụng của khách hàng. Tuy nhiên, kết quả chấm điểm tín dụng bằng các phương pháp học máy có thể bị thiên vị với các thuộc tính được bảo vệ như chủng tộc hoặc giới tính. Đã có khá nhiều mô hình học máy công bằng và các độ đo công bằng đã được giới thiệu. Tuy nhiên, năng lực của các mô hình này đối với vấn đề chấm điểm tín dụng vẫn chưa được phân tích kỹ lưỡng. Bài báo này đánh giá năng lực của các mô hình chấm điểm tín dụng dựa trên các kĩ thuật học máy truyền thống và các phương pháp học máy công bằng. Các mô hình được thử nghiệm trên 5 bộ dữ liệu và năng lực của các mô hình được báo cáo 7 độ đo công bằng.

Từ khóa
công bằng, độ đo công bằng, học máy, chấm điểm tín dụng, chuyển đổi số

EVALUATION OF FAIRNESS-AWARE MACHINE LEARNING MODELS IN CREDIT SCORING

Abstract
Digitalization of credit scoring is an essential requirement for all financial organizations and commercial banks, especially in digital transformation. Machine learning techniques are usually used to score customers’ credit. However, the predicted outcome of machine learning can be biased with respect to protected attributes such as race or gender. Quite a few fairness-aware machine learning models and fairness measures have been introduced. Nevertheless, the performance of these models on the credit scoring problem is not yet thoroughly investigated. This paper investigates both traditional and fairness-aware machine learning credit scoring models with respect to the fairness constraint on five datasets and reports the performance on seven fairness measures.

Keywords
fairness, fairness measures, machine learning, credit scoring, digital transformation

MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG
CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

Lê Văn Hùng, hunglv@hvnh.edu.vn, HVNH
Nguyễn Thị Yến, yennt@hvnh.edu.vn, HVNH

Tóm tắt
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang diễn ra rất mạnh mẽ ở mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế – xã hội. Điều này đòi hỏi các cơ quan, tổ chức, chính phủ và các doanh nghiệp phải chuyển đổi số nhanh chóng nếu như không muốn bị bỏ lại phía sau. Các cơ sở giáo dục, nơi cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, không thể đứng ngoài cuộc. Nhất là khi đại dịch COVID-19 diễn ra, nó đã làm đình trệ mọi hoạt động kinh tế xã hội, học sinh, sinh viên không thể đến trường, chuyển đổi số mới thực sự trở thành một quá trình mà kết quả của nó có thể là một diện mạo giáo dục hoàn toàn mới, với phương thức, cách thức, phương pháp, kĩ thuật, công cụ và phương tiện mới. Bên cạnh những thành tự đạt được đó, các cơ sở giáo dục vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi số. Trong bài viết này, chúng tôi đưa ra một số yếu tố ảnh hưởng tới chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục mà chúng tôi nghiên cứu. Các cơ sở giáo dục có thể tham khảo kết quả này để có thể áp dụng vào chương trình chuyển đổi số phù hợp với cơ sở của mình.

Từ khóa
Chuyển đổi số, cơ sở giáo dục, phân tích nhân tố, chiến lược, công nghệ số, dữ liệu, quy trình.

SOME FACTORS INFLUENCING DIGITAL TRANSFORMATION
AT EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN HANOI

Abstract
In the context of the 4th industrial revolution that has been taking place extremely strongly in all fields of life, economy and society. This requires agencies, organizations, governments and businesses to quickly digital transformation if they do not want to be left behind. Educational institutions, which provide highly qualified human resources, cannot stay out. Especially, when the COVID-19 pandemic halted all socio-economic activities and students could not go to school, digital transformation really has become a process whose results can be a whole new educational landscape with new methods, ways, techniques, tools and means. Besides these achievements, educational institutions still face many difficulties in the digital transformation process. In this article, we outline some of the factors that influence digital transformation in the educational institutions we study. Educational institutions can refer to these results in order to apply it to a digital transformation program appropriate to their facilities.

Keywords
digital transformation, educational institution, factor analysis, strategy, technology, data, process.

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Lê Thị Bích Ngân, nganltb@hvnh.edu.vn, HVNH

Tóm tắt
Chuyển đổi số đã và đang trở thành khái niệm quen thuộc và được quan tâm tại Việt Nam trong những năm gần đây. Trong lĩnh vực chứng khoán, nhiều công ty chứng khoán đã và đang thực hiện tái cấu trúc đồng thời đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số bằng cách đầu tư hệ thống công nghệ thông tin phục vụ khách hàng cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh; tập trung gia tăng, cung cấp các sản phẩm theo chuỗi, cung ứng một hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ đa dạng cho khách hàng… Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số của các công ty chứng khoán đã và đang gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Trong khuôn khổ bài viết, tác giả có đề xuất một số giải pháp đối với công ty chứng khoán cũng như cơ quan quản lý nhằm hỗ trợ, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong thị trường chứng khoán tại Việt Nam.

Từ khóa
chuyển đổi số, công ty chứng khoán, công nghệ, chi phí, nhân lực, giải pháp

DIGITAL TRANSFORMATION IN VIETNAM’S STOCK MARKET

Abstract
Digital transformation has become a familiar and well-known concept in Vietnam in recent years. In Vietnam’s stock market, many securities companies have been restructuring and accelerating the digital transformation process by investing in information technology systems to serve customers as well as improve operational efficiency business; increasing focus, providing a diverse ecosystem of products and services for customers… However, the digital transformation process of securities companies has been facing many difficulties. In this article, the author proposes a number of solutions for securities companies as well as regulators to support and promote the digital transformation process in the stock market in Vietnam.

Keywords
digital transformation, securities company, technology, cost, human resource, solution

SỐ HOÁ TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Châu Hoài Bão, chaohoaibaoldxh@gmail.com, Trường Đại học Lao động – Xã hội

Tóm tắt
Sự phát triển của công nghệ số đã tạo ra sự thay đổi nhanh chóng trong cách quản lý,  điều hành, cũng như quá trình phát triển của doanh nghiệp. Điều này tác động trực tiếp đến  xu hướng quản trị nguồn nhân lực (QTNNL) ở mỗi doanh nghiệp. Bài viết sẽ tập trung phân tích vai trò của việc ứng dụng số hoá trong công tác quản trị nguồn nhân lực, đặc biệt trong các mảng chính như: tuyển dụng, đào tạo và phát triển, và gắn kết nhân viên. Mong rằng những phân tích sẽ gợi mở cho các doanh nghiệp trong việc ứng dụng số hoá nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Từ khóa
công nghệ số, số hoá, quản trị nguồn nhân lực

DIGITALIZATION IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

Abstract
The development of digital technology has created a rapid change in enterprises’ management, administration, and development process. This directly affects the trend of human resource management in each enterprise. The paper will focus on analyzing the role of digitalization in human resource management, especially in crucial areas such as recruitment, training and development, and employee engagement. It is hoped that the analysis will suggest businesses apply digitalization to improve the efficiency of human resource management of enterprises in the digital era.

Keywords
digital, digitalization, human resource management

PHÂN TÍCH MÔ HÌNH SWOT CHO VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ RPA TẠI CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM

An Phương Điệp, diepap@hvnh.edu.vn, HVNH

Tóm tắt
Ngân hàng đang bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của ngân hàng số – nơi mà công nghệ là xương sống của tổ chức. Các hoạt động nội bộ cũng như các sản phẩm, dịch vụ cung cấp đến khách hàng đều sẽ được thực hiện thông qua các công cụ và nền tảng số. Để nâng cao hiệu quả, chất lượng và tốc độ xử lý, một số hoạt động nghiệp vụ đơn giản, có quy tắc có thể được thực hiện tự động bởi các phần mềm. Công nghệ trợ giúp cho vấn đề chính là RPA – Tự động hóa quy trình bằng robot. Bài viết này tập trung phân tích mô hình SWOT đối với việc ứng dụng công nghệ RPA tại các ngân hàng Việt Nam.

Từ khóa
RPA, tự động hóa quy trình bằng robot, ngân hàng

SWOT ANALYSIS FOR RPA TECHNOLOGY APPLICATION IN BANKS OF VIETNAM

Abstract
Banking is entering a new digital banking era, where technology is the organization’s backbone. Internal activities, products, and services provided to customers will be carried out through digital tools and platforms. To improve the efficiency, quality, and speed of processing, some simple business operations with rules can be performed automatically by the software. The technology that helps the problem is RPA – Robotic Process Automation. This article focuses on analyzing the SWOT model for the application of RPA technology in the banks of Vietnam.

Keywords
RPA, Robotic Process Automation, banking

WAY4 VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Nguyễn Lê Phương Anh, anhnlp@openwaygroup.com, OpenWay Vietnam

Tóm tắt
Quá trình chuyển đổi số là một trong những thành phần tất yếu cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tại Việt Nam, các công nghệ mới liên tục được ra mắt và nhận được sự hưởng ứng nhiệt đình của cộng đồng. Nhờ có chương trình chuyển đổi số quốc gia, cuộc sống hang ngày của người dân Việt Nam đã được cải thiện trên mọi lĩnh vực. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến các phương pháp mà OpenWay Việt Nam đã triển khai với đối tác trong và ngoài nước để đóng góp vào sự phát triển của quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Từ khóa
OpenWay, chuyển đổi số, ví điện tử, ngân hàng số

WAY4 AND DIGITAL TRANSFORMATION

Abstract
Digital transformation is one of the most crucial components of the fourth industrial revolution. In Vietnam, new technologies are getting published constantly and receive enthusiastic responses from the community. Thanks to the National Digital Transformation Program, the daily lives of Vietnamese are improving on all facets. In this article, we mention methods and solutions in which OpenWay Vietnam developed with for both domestic and foreign partners, contributing to the development of the National Digital Transformation program. 

Keywords
OpenWay, digital transformation, electronic wallet, digital banking

DỰ BÁO KHÁCH HÀNG NGÂN HÀNG RỜI BỎ DỊCH VỤ VỚI THUẬT TOÁN HỒI QUY LOGISTIC

Nguyễn Dương Hùng, hungnd@hvnh.edu.vn, HVNH

Tóm tắt
Trí tuệ nhân tạo (AI: Artificial Intelligence) và học máy (Machine Learning) đóng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số. Đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng , nó được dành một sự quan tâm đặc biệt. Nó không những là công cụ hỗ trợ ra quyết định trong việc xét duyệt tín dụng cho khách hàng mà còn giúp các ngân hàng nhận định đúng đâu là khách hàng tiềm năng trong chiến lược kinh doanh của họ. Các bài toán ứng dụng học máy được đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng trong những năm gần đây nhằm giúp các ngân hàng tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn nâng cao lợi nhuận. Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu một ứng dụng của học máy cho bài toán dự đoán khách hàng rời bỏ tại các ngân hàng thương mại. Kết quả thực nghiệm cho thấy tính khả quan của việc đầu tư đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng các thuật toán học máy trong lĩnh vực ngân hàng thương mại để rút ngắn thời gian làm việc, tiết kiệm thời gian cho các chuyên gia Việt Nam.

Từ khóa
Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, học máy

USING LOGISTIC REGRESSION ALGORITHM TO PREDICT CUSTOMER CHURN SERVICE PROBABILITY

Abstract
Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) play an important role in digital transformation, especially in the banking and finance sector. It is not only a decision support tool in credit approval for customers but also helps banks to correctly identify potential customers in their business strategy. Applications of machine learning problems have been researched and applied in recent years to help banks optimize the capital and increase their profits. In this paper, we introduce an application of machine learning to predict churn customers in commercial banks. The experimental results show the positive effect of investing in promoting research and application of machine learning algorithms in the banking sector to shorten working time and save time for Vietnamese experts.

Keywords
Digital Transformation. Artificial Intelligence, Machine learning

SỐ HÓA TRONG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC

Nguyễn Phi Nga, nganp@hvnh.edu.vn, HVNH
Lê Thu Trang, lethutrang18022000@gmail.com, ĐH Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt
Trong quá trình Chuyển đổi số giáo dục, các phương pháp giảng dạy và truyền thụ kiến thức thường được ưu tiên, tuy nhiên, kiểm tra đánh giá cũng là một khâu không thể thiếu trong quá trình này góp phần đem lại hiệu quả giáo dục tối ưu. Vì vậy, đổi mới phương pháp dạy học nhất thiết phải đi đôi với đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá người học. Trong quy trình Chuyển đổi số, Số hóa là một bước không thể thiếu. Bài viết này sẽ tập trung vào những tác động của hoạt động Số hóa trong quá trình kiểm tra đánh giá người học đối với chính người học cũng như đối với hoạt động giảng dạy, tiêu biểu là ứng dụng của E portfolio trong hoạt động kiểm tra và đánh giá người học. Từ đó, làm nổi bật lên vai trò của các ứng dụng công nghệ số vào hoạt động kiểm tra đánh giá người học, từng bước thúc đẩy quá trình Chuyển đổi số sâu rộng và toàn diện trong giáo dục.

Từ khóa
Số hóa, giáo dục, kiểm tra đánh giá, đánh giá quá trình, E portfolio, chuyển đổi số

DIGITALIZATION IN STUDENT TESTING AND ASSESSMENT METHODS

Abstract
In the process of digital transformation in the field of education, teaching methods and knowledge conveyance are often prioritized; however, assessment is also an indispensable step in this process, contributing to the efficiency of education. Therefore, innovation in teaching methods must necessarily go along with innovation in assessment and testing methods. Digitization is an pivotal element of the whole digital transfỏmation process. This article will focus on the effects of Digitalization on student assessment methods regarding students themselves as well as on teaching activities, with the typical example of E-portfolio and its application in testing and assessing students. Thus, the article helps highlight the role of digital technology applications in student assessment activities, step by step promoting the comprehensive and extensive Digital Transformation process in education.

Keywords
Digitalization, education, testing and assessment, formative assessment, digital transformation

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TẠI VIỆT NAM
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Vũ Thị Bích Ngọc, ngocvtb@dhcd.edu.vn, Trường Đại học Công đoàn

Tóm tắt
Chuyển đổi số là nhu cầu cấp thiết trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục… Trong quá trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và tiến tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số nhận định là tất yếu đối với sự duy trì và phát triển của
các tổ chức, trong đó bao gồm cả tổ chức giáo dục. Chuyển đổi số trong các tổ chức giáo dục tại Việt Nam là cơ hội để phát triển các hình thức quản lý, giảng dạy và học tập. Chuyển đổi số trong giáo dục là hình thành lớp học thông minh, là hệ thống quản lý hiệu quả, là tăng cường khả năng sử dụng công nghệ trong dạy và học. Bên cạnh những mặt tích cực mà giáo dục được hưởng lợi,  bên cạnh đó vẫn còn nhiều thách thức khi nước ta vẫn còn là một nước đang phát triển, với hệ thống cơ sở hạ tầng cho chuyển đổi số chưa thật hoàn thiện, và vẫn còn những địa bàn mà sử dụng máy tính vẫn còn chưa phổ biến.

Từ khóa
chuyển đổi số, giáo dục đào tạo, cơ hội, thách thức

DIGITAL TRANSFORMATION IN EDUCATION TRAINING IN VIETNAM
OPPORTUNITY AND CHALLENGE

Abstract
Digital transformation is an urgent need in many fields such as economy, culture, education… In the process of globalization, international economic integration and progressing to the industrial revolution 4.0, digital transformation is considered indispensable for the maintenance and development of organizations, including educational organizations. Digital transformation in educational organization in Vietnam is an opportunity to develop forms of management, teaching and learning. Digital transformation in education is the formation of smart classrooms, an effective management system, and the enhancement of the ability to use technology in teaching and learning. Besides the positive aspects that education benefits, there are many challenges when our country is a developing country, with an incomplete digital transformation infrastructure system, and there are areas where computer use is not widespread.

Keywords
digital transformation, education and training, opportunities, challenges

TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH BẰNG ROBOT TRONG BỐI CẢNH
HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

Nguyễn Thị Yến, yennt@hvnh.edu.vn, HVNH
Lê Văn Hùng, hunglv@hvnh.edu.vn, HVNH

Tóm tắt
Để duy trì tính cạnh tranh, các tổ chức cố gắng cải thiện hiệu quả hoạt động thông qua việc thiết kế lại và quản lý các quy trình kinh doanh. Trong những năm qua, các doanh nghiệp đã liên tục tìm kiếm các giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) có thể nâng cao hiệu suất của người dùng một cách toàn diện, cải thiện sự hài lòng của khách hàng, tăng năng suất và chất lượng, giảm chi phí, v.v. Tự động hóa quy trình bằng robot (Robotic Process Automation – RPA) gần đây đã nổi lên như một công nghệ vượt trội hơn hẳn so với các giải pháp phát triển trong ngành Quản lý quy trình nghiệp vụ (Business Process Management – BPM) trong nhiều thập kỷ. Tự động hóa quy trình bằng rô-bốt, kể từ khi ra đời, do khả năng tự động hóa các tác vụ dựa trên quy tắc cơ bản lặp đi lặp lại và thủ công, đã phát triển trên nhiều lĩnh vực, mở rộng các trường hợp sử dụng và tiếp tục phát triển theo các yêu cầu kinh doanh. Bài báo này phân tích các ứng dụng của RPA trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đánh giá lợi ích và nhận định tương lai của RPA.

Từ khóa
Tự động hóa quy trình bằng robot, RPA, tự động hóa nhận thức

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION
IN THE CURRENT AND FUTURE CONTEXT

Abstract
To remain competitive, organizations strive to improve the efficiency of their operations through the redesign and management of their business processes. Businesses over the years had been constantly looking for IT solutions that could holistically augment their user’s performance improving customer satisfaction, increase productivity and quality, reduce costs etc. Robotic Process Automation (RPA) has recently emerged as a game-changing technology outperforming multiple solutions that evolved from Business Process Management (BPM) industry over the decades. Robotic Process Automation, since its inception, due to its capability to automate rudimentary rules-based tasks that are repetitive and manual, found its way across multiple industry domains, extending the use cases and continuing to evolve with business requirements. This paper parses RPA’s application across various industry domains, rating of the benefits of RPA, and receiver the future of RPA.

Keywords
Robotic Process Automation, RPA, Cognitive Automation.

ỨNG DỤNG TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

Nguyễn Văn Thủy, thuynv@hvnh.edu.vn, HVNH

Tóm tắt
Tự động hóa quy trình kinh doanh (TĐHQTKD) đang là một xu thế tất yếu trong hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp hiện nay. Bài viết này tìm hiểu tổng quan, phân tích vai trò, lợi ích, xu hướng phát triển và các thách thức khi triển khai TĐHQTKD. Từ đó, nghiên cứu thực hiện phân tích ứng dụng TĐHQTKD trong hoạt động của các ngân hàng hiện nay. 

Từ khóa
Tự động hóa quy trình kinh doanh, tự động hóa quy trình bằng Robot, Quản lý quy trình nghiệp vụ, tự động hóa quy trình thông minh

APPLICATION OF BUSINESS PROCESS AUTOMATION IN BANKING

Abstract
Business process automation is an inevitable trend in the journey of digital transformation in business today. This study provides overview, role analysis, benefits, development trends and challenges when implementing business process automation. Since then, the article analysis the application of business process automation in banking today.

Keywords
Business process automation, Robotic process automation, Business Process Management, Intelligent Process Automation