speaker-photo

Ông Trần Quang Tín

Giám đốc Phát triển kinh doanh thị trường toàn cầu, akaBot (FPT Software)