speaker-photo

Bà Chu Thị Hồng Hải

Giảng viên Khoa Hệ thống thông tin quản lý, Học viện Ngân hàng