speaker-photo

Bà Nguyễn Thị Vân Anh

Giám đốc phát triển kinh doanh, akaBot (FPT Software)