speaker-photo

Ông Nguyễn Minh Đức

Phó Chủ tịch DAMA Việt Nam